Natječaj za specijalističko usavršavanje doktora stomatologije

Zagreb, 4.ožujka 2015.

Temeljem Odluke o sanaciji (Narodne novine 35/13) Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 83/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 154/08), a sukladno Planu specijalizacija za 2015. odobrenom dopisom Ministarstva zdravlja klasa: 131-01/15-01/29 ur. broj: 534-04-1-2-2/3-15-2 od 25. veljače 2015. sanacijski upravitelj Kliničkog bolničkog centra raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
za specijalističko usavršavanje doktora stomatologije
iz oralne kirurgije
1 izvršitelj

Uvjeti:
– zdravstveni radnik VSS, završen stomatološki fakultet
– položen stručni ispit,
– odobrenje za samostalni rad (licenca),
– aktivno znanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju dostaviti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
1. životopis
2. presliku domovnice
3. presliku diplome
4. presliku prijepisa položenih ispita na studiju
5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
6. presliku odobrenja za samostalni rad
7. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika.

Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju i preslike slijedećih dokumenata:
1. presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
2. presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
3. presliku nagrada za vrijeme studija,
4. presliku potvrde o poslijediplomskog studiju,
5. popis objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave,
6. potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom iskustvu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O terminu razgovora svaki pristupnik se izvješćuje pisanim putem.

Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po ovom natječaju. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 – playground.kbcsm.hr u roku 15 dana od dana razgovora.

Ugovor o radu s izabranim kandidatom sklapa se na određeno vrijeme predviđeno za specijalističko usavršavanje doktora stomatologije uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci, prema Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije (Narodne novine broj 115/07).