Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” br. 100/18), te članaka 22., 23. i 24. Statuta KBC-a Sestre milosrdnice, Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

RAVNATELJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE (m/ž)

I. Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1. završen sveučilišni studij medicine,

2. položen specijalistički ispit,

3. znanstveno – nastavno zvanje profesor ili docent,

4. pet godina radnog iskustva u struci

5. da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

6. da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos,

7. da kandidat, njegov bračni drug ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,

8. da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,

9. da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komore,

10. da zdravstvena ustanova protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

II. Ravnatelja se imenuje na mandatno vrijeme od četiri godine

III. Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • životopis,
  • program rada i razvoja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice,
  • preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad, odluke o izboru u znanstveno – nastavno zvanje, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu / potvrde da kandidat ima pet godina radnog iskustva u struci,
  • ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz točke ad. 5, 6 i 7,
  • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda
  • uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
  • uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

IV. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

V. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja  na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „natječaj za ravnatelja“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

VI. Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru pisanim putem najkasnije 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

VII. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

NAPOMENA:

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC Sestre milosrdnice jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.