Uvod i opće informacije

Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice najstarija je ustanova takvog tipa u Hrvatskoj, ali i na području cijele jugoistočne Europe.

Trenutno raspolaže s ukupno 81 posteljom, od čega je 58 u stacionaru, a 23 u okviru dnevne bolnice. Na odjelima Klinike godišnje se hospitalizira oko 3.000 djece, s prosječnim trajanjem hospitalizacije od 5,8 dana.

U stacionarnom dijelu Klinike nalazi se 12 dojenačkih kreveta s mogućnošću 24-satnog smještaja majke dojilje. Osim toga, na Klinici se nalaze i 2 apartmana u kojima je moguć smještaj uz nadoplatu za pratitelja djeteta.

Svakom djetetu koje se liječi na Klinici pristupa se individualno i interdisciplinarno, u okvirima subspecijalističkih pedijatrijskih djelatnosti.

Velika pažnja se poklanja psihosocijalnim aspektima boravka djece u bolnici, nastojeći primjenjivati načela humanizacije dječjih bolničkih odjela. Značajan utjecaj na smanjivanje duljine boravka je hospitalizacija djece kroz dnevnu bolnicu, čime je omogućena cjelovita dijagnostička obrada i/ili liječenje, praktički bez odvajanja od roditelja.

Dugi niz godina pri Klinici djeluje igraonica za djecu uz stručno vodstvo odgajateljice. Na Klinici je i biblioteka u kojoj hospitalizirana djeca mogu pronaći veliki broj interesantnih i korisnih naslova dječje književnosti. Od početka 2007. godine odvijaju se i školske aktivnosti za hospitaliziranu djecu u suradnji s djelatnicima Osnovne škole “Petra Zrinskog”.

Nakon požara koji je 2001. godine zahvatio Kliniku, prostori su preuređeni što značajno poboljšava uvjete rada i liječenja te udobnost smještaja bolesnika.

Osim odjelnog rada, veliki značaj se pridaje polikliničkoj djelatnosti u kojoj se godišnje obavi oko 23.500 specijalističkih pregleda, od čega je oko 8.000 u okviru opće i hitne pedijatrijske ambulante te konzilijarne pedijatrijske djelatnosti. Sve naše pacijente zbrinjavamo u najkraćem mogućem roku, bez listi čekanja, a u dogovoru s liječnicima pojedinih subspecijalnosti. U okviru polikliničke djelatnosti nalazi se 13 specijalističkih pedijatrijskih ambulanti.

U Klinici je trenutno zaposleno 96 djelatnika: 21 liječnik specijalist pedijatrije, od čega 13 užih specijalista te 4 na užoj specijalizaciji, 4 liječnika na specijalizaciji iz pedijatrije, 23 medicinske sestare visoke i više stručne spreme, 40 medicinskih sestara srednje stručne spreme, 3 viša fizioterapeuta, 2 fizioterapeuta srednje stručne spreme, 1 psiholog, 1 odgajatelj, 3 administrativna djelatnika te tajnica predstojnika Klinike. Od ukupno 21 liječnika, njih 7 ima doktorat znanosti, 2 magisterij znanosti, dok naslov primarijusa ima 3 liječnika.

Od svojeg osnutka 1904. godine, pri Klinici za pedijatriju nastoje se u dijagnostici i liječenju primjenjivati najnovija dostignuća u zbrinjavanju akutno i kronično bolesne djece.

U dijagnostici se primjenjuju suvremene metode koje su na raspolaganju – pedijatrijska ultrazvučna dijagnostika (srce, abdomen, bubreg, zglobovi, štitnjača, mozak), pH-metrija, endoskopija, impedanca, holter tlaka i EKG-a, elektroencefalografija, biopsija kože i mišića, funkcionalni testovi u endokrinologiji te moderni testovi u ispitivanju alergijskih, imunoloških i reumatoloških bolesti. U liječenju malih pacijenata nastoje se također slijediti noviji terapijski trendovi. U liječenju i praćenju kronično bolesne djece, nezaobilazna je edukacija o novom načinu života i načinu liječenja, što olakšava težinu i tijek kronične bolesti, ali u velikoj mjeri podiže i kvalitetu života kronično bolesnog djeteta.

Klinika za pedijatriju nastavna je baza Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, a na Klinici se provodi i dodiplomska nastava za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pripravnički staž doktora medicine, kao i specijalizantski staž iz pedijatrije i srodnih specijalističkih područja (školska medicina, obiteljska i opća medicina, infektologija, dermatovenerologija, dječja kirurgija). Na Klinici je petero liječnika u svojstvu sveučilišnih djelatnika (1 profesor, 2 docenta, 1 znanstveni suradnik, 1 poslijedoktorand). Klinika je nastavna baza za praktični dio nastave Srednje medicinske škole za medicinske sestre općeg i primaljskog smjera, te Zdravstvenog veleučilišta.

 

Osoba za kontakt:

Josipa Čorić, bacc. med. techn.

Glavna sestra Klinike

Tel: 01/3787-546.