Tranfuzijska medicina i koagulacija onkoloških bolesnika

Voditelj Odjela za transfuzijsku medicinu i koagulaciju onkoloških bolesnika:
prim.dr.sc. Deana Šturm, dr.med.

Glavna medicinska sestra:
Marija Ćaćić Belamarić, bacc.med.tehn.

Djelatnost:

 • Čuva i izdaje krv i krvne pripravke
 • Vrši imunohematološka ispitivanja bolesnika i trudnica
 • Vrši dijagnostiku i terapiju hemostatskih poremećaja
 • Nadzor nad transfuzijskim liječenjem
 • Provodi stalnu edukaciju specijalizanata iz transfuzijske medicine iz područja kliničke transfuzijske medicine i koagulacije

Kliničke jedinice Odjela za transfuzjsku medicinu i koagulaciju onkoloških bolesnika su:

 • Jedinica za imunohematološko testiranje
 • Jedinica za testiranje koagulacije
 • Jedinica za čuvanje, pripremu i izdavanje krvi i krvnih pripravaka
 • Jedinica za uzimanje uzoraka krvi bolesnika i njihovu pohranu
 • Ambulanta za koagulaciju onkoloških bolesnika
 • Transfuzijska dnevna bolnica

Djelatnici:
Na Odjelu za transfuzijsku medicinu i koagulaciju onkoloških bolesnika radi 15 djelatnika:
3 doktora znanosti, specijalista transfuzijske medicine, od kojih su 2 primarijusi
2 specijalizanta iz transfuzijske medicine
1 specijalist medicinske biokemije
1 specijalizant medicinske biokemije
8 medicinskih sestara s tečajem iz transfuzijske medicine, od kojih je 4 bacc.med.tehn.