Klinika za unutarnje bolesti

Vinogradska cesta 29,
10 000 Zagreb
Hrvatska
tel. 3768 286, 3787 967
fax. 3768 286

Predstojnik Klinike:
prof.dr.sc. Petar Gaćina, dr.med.
E-mail: petar.gacina@kbcsm.hr

Glavna sestra Klinike:
Mira Pavličić, dipl.med.techn.
E-mail: mira.pavlicic@kbcsm.hr

Tajnica Klinike
Zlatica Krznarić,
E-mail:  zlatica.krznaric@kbcsm.hr
Tel.3768 286

Organizacija:

 • Zavod za endokrinologiju
 • Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Zavod za hematologiju
 • Zavod za intenzivnu medicinu
 • Zavod za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju
 • Zavod za nefrologiju i dijalizu
 • Klinička jedinica kliničke farmakologije
 • Poliklinika
 • Dnevna bolnica Klinike
 • Broj kreveta 132
 • Dnevna bolnica dijabetes 6 kreveta
 • Dnevna bolnica endokrinologije 6 kreveta
 • Dnevna bolnica hematologije 5 kreveta
 • Dnevna bolnica kliničke imunologije, pulmologije i reumatologije 6 kreveta
 • Dnevna bolnica nefrologije 4 kreveta
 • Dnevna bolnica gastroenterologije 4 kreveta

Klinika za unutarnje bolesti najstarija je klinika u KBC Sestre milosrdnice, izrasla je iz prvog internog odjela na našim prostorima osnovanog 1875. godine. Danas je to Klinika s visokim stručnim i znanstvenim dometima suvremene medicine, koja zbrinjava veliki broj bolesnika iz Zagreba i njegove okolice, a u pojedinim segmentima i cijele Hrvatske. Tijekom godine hospitalizira se više od 12000 bolesnika, a polikliničko-konzilijarna djelatnost s razgranatom dijagnostikom zbrinjava godišnje 108 000 bolesnika.
Na Klinici je zaposleno sveukupno 65 liječnika (55 specijalista interne medicine, od kojih više od 90% užih specijalista, 1 specijalist kliničke farmakologije, 3 specijalista pneumoftiziologa, te 6 liječnika na specijalizaciji iz interne medicine), 37 viših medicinskih sestara, 187 srednjih medicinskih sestara, 9 fizioterapeuta i 13 administrativnih djelatnika.

Klinika za unutarnje bolesti je nastavna baza Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U nastavi predmeta interne medicine na Medicinskom fakultetu Svučilišta u Zagrebu uključen je 21 liječnik-specijalist internist i uži specijalist (12 nastavnika, 3 viša asistenta, 6 asistenata).

Klinika je također sjedište Katedre za internu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U nastavu je uključeno 6 liječnika-specijalista internista i užih specijalista (3 nastavnika i 3 viša asistenta). Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe. Posjedujemo kabinet vještina gdje se uvježbavaju metode i postupci oživljavanja, te edukacija vlastitog osoblja, liječnika i medicinskih sestara, za potrebe diplomske nastave, organizacije tečajeva i poslije diplomske nastave.