Količina informacija i novih saznanja u medicini drastično je porasla u posljednja dva desetljeća. Sve više endokrinoloških bolesti neizostavno uključuje timski rad. Jedan od oblika timskog rada je i konzilij, sastanak liječnika više različitih specijalnosti koji surađuju na rješavanju određenog kliničkog problema. U fokusu Konzilija je pacijent. Na našem Zavodu djeluje Konzilij za neuroendokrinologiju i bolesti hipofize, Konzilij za nadbubrežne žlijezde i Konzilij za bolesti štitnjače i paratireoidnih žlijezda.

Konzilij Odsjeka za endokrinološku onkologiju

Voditelj Konzilija: prof.dr.sc. Milan Vrkljan

Stručni koordinator konzilija: dr. Ivan Kruljac

Liječnici suradnici:

Endokrinologija: dr.sc. Gorana Mirošević, dr. Davorka Herman Mahečić, dr. Božidar Perić, dr. Maja Filipović Grčić, dr. Jelena Marinković Radošević, dr. Lora Kirigin,                          dr. Mateja Strinović

Neurokirurgija: dr. sc. Vatroslav Čerina, dr. Darko Stipić

Kirurgija: dr. Jakša Filipović-Čugura

Radiologija: prim.dr.sc. Hrvoje Ivan Pećina, dr. Nenad Babić

Gastroenterologija: prim.dr.sc. Marko Nikolić

Onkologija i nuklearna medicine: akademik Zvonko Kusić, prof.dr.sc. Ksenija Kovačić,       dr. Nina Dabelić, dr. Jasmina Marić Brozić, dr. Ljubica Vazdar, dr. Davor Kust.

Otorinolaringologija: prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.sc. Darko Solter

Patologija: dr.sc. Monika Ulamec

Urologija: prof.dr.sc. Borislav Spajić

Oftalmologija: prof.dr.sc. Zoran Vatavuk

Ginekologija: prof.dr.sc. Krunoslav Kuna