Zavod za hematologiju

Pročelnik Zavoda prof.dr.sc.Petar Gaćina, dr.med.
Glavna sestra Zavoda: v.d. Nataša Išlić, dipl.med.techn.

Liječnici specijalisti interne medicine i uži specijalisti:

prof.dr.sc. Petar Gaćina, dr.med.
dr.med. Dubravka Čaržavec
dr.med. Goran Rinčić
dr.sc. Hrvojka Bošnjak, dr.med.
dr. Matijaca Hana,dr.med.

 

Specijalizanti:

Dajana Deak, dr. med.
Dr. Iva Ivanko, dr. med.
Dr. Novaković Coha Sabina, dr. med.

 

Zavod za hematologiju raspolaže s 18 bolesničkih postelja na odjelu i 4 bolesničke postelje u obrnutoj izolaciji gdje se liječe diferentni bolesnici s hematološkim malignomima i neutropenični bolesnici druge etiologije. Zasebno funkcionira dnevna bolnica koja raspolaže s pet kreveta koji se koriste za primjenu kemoterapije, davanje krvnih pripravaka, parenteralnu primjenu željeza, venepunkcije i manje zahvate. U dnevnoj bolnici se dobrom organizacijom i planiranjem pretraga provode opsežne obrade hematoloških bolesnika, najčešće u jednom danu, čime se postiže velika protočnost bolesnika i izbjegavaju nepotrebne hospitalizacije. Godišnje se u Zavodu za hematologiju hopspitalno liječi oko 1000 bolesnika s trendom skraćivanja dana hospitalizacije, a naručivanjem bolesnika koji nisu podobni za obrade i liječenje putem dnevne bolnice nastoji se profilirati hematološka kazuistika. U poliklinici se godišnje obavi preko 10000 prvih i kontrolnih pregleda, a u dnevnoj bolnici ima preko 3000 upisa godišnje što značajno premašuje zadane normative prema broju zaposlenih liječnika. Zahvaljujući velikom napretku u farmakoterapiji hematoloških bolesnika koji se dogodio zadnjih godina u liječenju bolesnika primjenjuju se uspješno novi lijekovi. Napominjemo i poseban interes za nasljedne i stečene poremećaje koagulacije što je dugogodišnja tradicija ovog Zavoda.

Dijagnostičko terapijski odjel za hemostazu, trombozu i nemaligne hematološke bolesti

Glavna sestra : v.d. Paličić Štefica ,bacc.med.tech.
Dr. Goran Rinčić, dr. med.

Dnevna bolnica i poliklinika za Hematologiju

Voditelj Poliklinike i Dnevne bolnice: v.d.  prim.dr. Dubravka Čaržavec, dr. med.

Glavna sestra: v.d. Genzić Zvjezdana, bacc.med.techn.

 

- Opća hematološka ordinacija

- Hematološko onkološka ordinacija

- Ordinacija za trombofiliju

- Ordinacija za limfoproliferativne bolesti

- Ordinacija za mijeloproliferativne bolesti

- Ordinacija za bolesti plazma stanica