HRZZ: Novi oralni antikoagulansi LAB-NOAC (IP-2016-06-8208)